REGULAMIN ORGANIZACYJNY


REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny określa zadania, organizację oraz zasady działania Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.

§ 2

1. Dom Pomocy Społecznej, zwany w dalszej części regulaminu "Domem" jest jednostką organizacyjną powiatu zawierciańskiego realizującą zadania powiatu określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie organizowania stałego pobytu dla osób wymagających całodobowej opieki.

2. Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie:

2.1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /Dz. U. Nr 64
poz.593 z póź .zm./,
2.2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.
/Dz. U. Nr 111 poz.535 z póź .zm./,
2.3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
z dnia 19 października 2005r. /Dz. U. Nr 217 poz.1837/,
2.4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z póź. zm./,
2.5. Statutu Domu.

3. Dom jest placówką ponadlokalną o charakterze stacjonarnym i przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

1. Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające,

2. Siedzibą Domu jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ul. Rzemieślniczej 9,

3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy "Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu",

4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Zawierciańskiego przy udziale Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.Rozdział II


ZASADY DZIAŁANIA DOMU

§ 3

1. Dom realizuje zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej wynikające z ustaw oraz uchwał Rady Powiatu.

2. Zasady kwalifikowania, kierowania oraz wysokość odpłatności za pobyt w Domu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3. Umieszczenie w Domu następuje na podstawie decyzji Starosty Powiatu Zawierciańskiego.

4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA DOMU

§ 4

1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Domu pracowników.

3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

a) Zastępcy Dyrektora

b) Głównego Księgowego.

4. W czasie nieobecności Dyrektora, Domem kieruje Zastępca Dyrektora.

5. W Domu działają następujące komórki organizacyjne:

a) Dział Usług Opiekuńczo - Rehabilitacyjnych

b) Dział Terapeutyczny

c) Dział Żywienia

d) Dział Administracyjny i Obsługi Technicznej

e) Dział Finansowo - Księgowy

f) Stanowisko do spraw pracowniczych

g) Stanowisko do spraw zaopatrzenia i zamówień publicznych

h) Stanowisko do spraw bhp i p. poż.

6. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.

7. Szczegółową strukturę organizacyjną Domu oraz sposób podporządkowania poszczególnych działów i stanowisk pracy w DPS przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu.

8. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy ustalany w trybie art. 1042 kodeksu pracy.

9. Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców i pracowników w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9 do 13 - tej.

ROZDZIAŁ IV


ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1. Kierowanie Domem, reprezentowanie go na zewnątrz, składanie oświadczeń woli w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

2. Tworzenie warunków do realizacji zadań Domu.

3. Zagwarantowanie mieszkańcom przestrzegania ich praw.

4. Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Domu.

5. Kształtowanie właściwego stosunku pracowników do mieszkańców.

6. Otoczenie mieszkańców szczególną troską, aby ich adaptacja do życia w nowych warunkach przebiegała możliwie łagodnie.

7. Tworzenie warunków do stałego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.

8. Dbanie o właściwy stan techniczny obiektu, warunki sanitarne oraz przeciwpożarowe.

9. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.

§ 6


Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:


1. Organizowanie prac w zakresie robót administracyjno - gospodarczych.

2. Organizowanie przeglądów technicznych budynku i urządzeń sanitarnych.

3. Czuwanie nad wykonaniem prac remontowych i inwestycyjnych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

4. Nadzór nad prawidłowym, celowym i ekonomicznym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do remontów.

5. Nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem majątku zakładu, zabezpieczenie w ciepłą wodę, energię elektryczną, gaz, środki czystości i sprzęt.

6. Dokonywanie kontroli w zakresie stanu sanitarno - porządkowego zakładu.

7. Przeprowadzanie analizy dot. celowości zakupu oraz przestrzegania normatywów magazynowych.

8. Nadzorowanie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, terapeutycznych i innych.

9. Analizowanie potrzeb w zakresie zadań remontowych, inwestycyjnych oraz zaopatrzenia materiałowego.

10. Analizowanie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu wchodzących w zakres wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.

11. Zastępca Dyrektora Domu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działów: Administracyjnego i Obsługi Technicznej, Działem Żywienia oraz stanowiskiem ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

§ 7


Dział Usług Opiekuńczo - Rehabilitacyjnych realizuje zadania w zakresie:

1. Adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców - poznawanie ich potrzeb, zainteresowań.

2. Organizacji bezpiecznego i przyjaznego miejsca zamieszkania.

3. Pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, czystości bielizny, odzieży i schludnego wyglądu.

4. Czuwania nad pełnym zaspokojeniem potrzeb bio-psycho-społecznych mieszkańca.

5. Zapewnienia opieki dla mieszkańców w trakcie zajęć organizowanych przez Dom - w Domu i poza Domem.

6. Realizacji usług pielęgniarskich dla mieszkańców - czynności pielęgnacyjnych wykonywanych przez pielęgniarki i pracujący pod ich nadzorem personel opiekuńczy.

7. Prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej mieszkańców.

8. Zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców - zaopatrzenie w leki, niezbędne artykuły sanitarne i środki pomocnicze.

9. Współudział w tworzeniu i realizacji indywidualnych planów wspierania w oparciu o diagnozę pielęgniarską mieszkańca i jego środowiska.

10. Współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii, rehabilitacji.

11. Czuwania nad zachowaniem porządku i spokoju na oddziałach.

12. Organizowania dostępu do zakładu opieki zdrowotnej - umożliwienie mieszkańcom wyboru lekarza pierwszego kontaktu.

13. Doskonalenia umiejętności zawodowych, podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia oraz udział w szkoleniach pracowników Działu.

14. Pomocy w przystosowaniu się do życia osobom z chorobą upośledzenia psychicznego lub fizycznego.

15. Prowadzenia oświaty zdrowotnej oraz promowania zdrowia wśród mieszkańców.

16. Udzielania pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu mieszkańca.

17. Pomocy w utrzymaniu kontaktów mieszkańca z rodziną oraz osobami bliskimi.

18. Wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców.

19. Organizowania zajęć mieszkańcom w czasie wolnym /zajęcia świetlicowe, spacery itp./.

§ 8


Dział Terapeutyczny realizuje zadania w zakresie:

1. Świadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszkańców, stosowanie nowoczesnych metod, w tym projektu socjalnego.

2. Prowadzenia dokumentacji mieszkańców - akta osobowe

3. Wykonywania czynności administracyjnych związanych z przyjęciem do DPS.

4. Pomocy w adaptacji nowoprzyjętych mieszkańców.

5. Ustalania odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz naliczanie miesięcznych przypisów należności za pobyt.

6. Korelowania potrzeb mieszkańców z zasobami DPS i innych instytucji mogących wpłynąć na poprawę ich funkcjonowania.

7. Reprezentowania interesów mieszkańców i wypracowanie optymalnych dla ich potrzeb rozwiązań prawno - instytucjonalnych.

8. Stymulowania mieszkańców do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.

9. Udzielania niezbędnej pomocy, informacji i wskazówek w rozwiązywaniu problemów osobistych mieszkańców.

10. Prowadzenia rejestru depozytów pieniężnych oraz pomoc w zakupie odzieży, obuwia i innych artykułów zgodnie z potrzebami i życzeniem mieszkańców.

11. Udzielanie mieszkańcom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

12. Współpraca z zespołem terapeutyczno - opiekuńczym, współudział w tworzeniu indywidualnego planu wsparcia.

13. Sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca.

14. Organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału mieszkańców w imprezach kulturalnych i turystycznych.

15. Zapewnienie swobodnego dostępu do biblioteki, codziennej prasy.

16. Umożliwienie zapoznania się z przepisami z zakresu pomocy społecznej i prawami mieszkańców.

17. Pomoc w rozwoju samorządności mieszkańców i wspieranie działań Samorządu Mieszkańców.

18. Zaspokojenie potrzeb duchowych, religijnych, umożliwienie swobodnego kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

19. Organizowanie terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a także w warsztatach terapii zajęciowej.

20. Realizowanie programu zgodnie z harmonogramem pracy.

21. Podnoszenie sprawności w zakresie przystosowania do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym i aktywizowanie mieszkańców.

22. Dbanie o oprawę plastyczną i estetykę pomieszczeń Domu - wykonanie okazjonalnych i tematycznych dekoracji.

23. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Działu.

§ 9


Dział Finansowo - Księgowy realizuje zadania:

1. Główna Księgowa w zakresie:
1.1 Sporządzania preliminarzy budżetowych.
1.2 Sporządzania sprawozdań księgowych.
1.3 Sporządzania bilansu.
1.4 Wstępna kontrola dokumentów pod względem celowości, gospodarności,
rzetelności, legalności wydatków.
1.5 Nadzorowania instruktażu pracowników działu.
1.6 Odpowiada za zachowanie dyscypliny budżetowej.2. Dział Finansowo-Księgowy w zakresie:


2.1 Przygotowanie dowodów księgowych do realizacji pod względem merytorycznym
przez kompetentnych pracowników poszczególnych działów, formalno -
rachunkowym i zatwierdzenia przez Księgowego i Dyrektora jednostki.
2.2 Dekretowanie dowodów księgowych.
2.3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych komputerowo obejmujących zbiory wszystkich
zapisów księgowych, obrotów i sald , które tworzą: dziennik, księga główna, księgi
pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

2.4 Sporządzanie not księgowych.
2.5 Prowadzenie dokumentacji kwitariuszy przychodowych.
2.6 Prowadzenie dokumentacji z bankami.
2.7 Prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych.

2.8 Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.

2.9 Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.

2.10 Prowadzenie kart zasiłkowych, chorobowych i opiekuńczych, macierzyńskich
oraz porodowych.

2.11 Obliczanie i dokonywanie pracownikom wypłat z tytułu wynagrodzenia za pracę,
godzin nadliczbowych, zasiłków chorobowych oraz innych wypłat zgodnie
z posiadaną dokumentacją,

2.12 Sporządzanie zbiorczego zestawienia poborów.

2.13 Sporządzanie przelewów bankowych drogą elektroniczną.

2.14 Wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków.

2.15 Prowadzenie kart podatkowych i przekazywanie rocznej informacji do Urzędu
Skarbowego.

2.16 Prowadzenie kasy.

§ 10


Dział Administracyjny i Obsługi Technicznej realizuje zadania w zakresie:

1. Prowadzenie sekretariatu oraz wykonywanie obsługi kancelaryjnej DPS.

2. Prowadzenie dokumentacji dot. trybu i zasad przeprowadzania inwentaryzacji w DPS.

3. Prowadzenie dokumentacji dot. kasacji sprzętów i bielizny.

4. Prowadzenie magazynu art. gospodarczych w oparciu o sporządzane plany zaopatrzenia
magazynowego.

5. Wykonywanie prac konserwatorsko - remontowych z zapewnieniem stałej sprawności
maszyn i urządzeń oraz rozliczenie zużycia materiałów i narzędzi.

6. Obsługa i konserwacja samochodów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
eksploatacyjnej i rozliczania paliw.

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą portierni oraz nadzór nad jej
prawidłowym funkcjonowaniem.

8. Zapewnienie ciągłości pracy windy i jej obsługi przez osobę z wymaganymi
uprawnieniami.

9. Zapewnienie ładu i porządku na posesji DPS oraz nadzór nad pracami prowadzonymi
na terenie Domu.

10. Wykonywanie czynności związanych z praniem, suszeniem i prasowaniem bielizny
mieszkańców oraz odzieży ochronnej personelu.

11. Wykonywanie czynności związanych z szyciem odzieży i bielizny oraz ich reperacją
i prasowaniem.

12. Prowadzenie dokumentacji dot. rozchodu środków piorących i zużycia materiałów
służących do szycia i reperacji bielizny i odzieży.

§ 11


Do obowiązków Działu Żywienia należy:

1. Planowanie zaopatrzenia mieszkańców Domu w żywność zgodnie z wymogami
prawidłowego żywienia.

2. Terminowe układanie jadłospisów.

3. Nadzór nad celowym wykorzystaniem sum pieniężnych przeznaczonych na żywienie.

4. Kontrola gotowych produktów w kuchni przed ich wydaniem.

5. Ocena wartości odżywczej, doboru produktów, rozdziału dziennej porcji pokarmowej
zgodnie z wymogami żywienia.

6. Organizowanie pracy na terenie kuchni.

7. Czuwanie nad właściwym przygotowaniem posiłków.

8. Przestrzeganie zasad żywienia.

9. Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym kuchni oraz pomieszczeń
przyległych.

§ 12

Do obowiązków specjalisty do spraw pracowniczych należy:

1. Prowadzenie akt oraz spraw osobowych pracowników DPS.

2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji ubezpieczeniowych oraz
prowadzenie stosownych rejestrów.

3. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy, rent i emerytur, jubileuszy i odznaczeń.

4. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

6. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o ZFŚS.

7. Kontrola dyscypliny pracy.

8. Analiza stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy.

9. Współpraca ze służbą bhp.

§ 13
Do obowiązków specjalisty d/s zaopatrzenia i zamówień publicznych należy:


1. Dokonywanie zakupów artykułów żywnościowych i gospodarczych.

2. Prowadzenie pełnej dokumentacji z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
na dostawy, usługi i roboty.

3. Prowadzenia rejestru zamówień i umów.

4. Udział w postępowaniach przetargowych.

5. Prowadzenie kartotek odzieży ochronnej dla pracowników.

6. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej pracowniczej kasy zapomogowo
- pożyczkowej.

7. Rejestracja i opis wszystkich faktur wpływających do DPS.

§ 14


Do obowiązków specjalisty do spraw bhp i p.poż. należy:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

3. Sporządzanie określonych analiz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.

5. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewniania właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

6. Uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bhp.

7. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie bhp.

8. Udział w dochodzeniach powypadkowych i opracowaniu wniosków wynikowych.

ROZDZIAŁ V

ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ§ 15

1. Pracownicy odpowiedzialni za treść i stronę merytoryczną przedłożonej do podpisu
korespondencji podpisują kopię.

2. Osobami upoważnionymi do podpisywania korespondencji na zewnątrz są:

- Dyrektor

- Zastępca Dyrektora

3. Do wyłącznego podpisu przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zastrzeżone są:

- wewnętrzne akty normatywne,

- pisma kierowane do władz centralnych, wojewódzkich i powiatowych, a także do wymiaru sprawiedliwości i ścigania,

- polecenie wyjazdu służbowego,

- pisma dotyczące stosunku pracy pracowników Domu.

4. Przy przekazywaniu i obejmowaniu stanowiska pracy obowiązuje protokolarne przekazanie spraw.

5. Do obowiązków osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych należy :

- organizacja pracy podległych pracowników,

- przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej,

- rzetelna praca i sprawne działanie,

- doskonalenie zawodowe,

- ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej,

- przestrzeganie dyscypliny pracy,

- znajomość przepisów i obowiązków ustawowych i regulaminowych,

- dyspozycyjność.

6. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej wykonują zadania i obowiązki określone
w indywidualnym zakresie czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu

§ 16

W celu wykonywania zadań Dyrekcja i personel Domu Pomocy Społecznej współpracuje z:

1. Samorządem Mieszkańców w zakresie:

- ustalania jadłospisów dekadowych,

- organizowania imprez dla mieszkańców Domu,

- prowadzenia terapii zajęciowej,

- ustalania potrzeb w zakresie spraw bytowych,

- rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie:

- opiniowania realizacji zadań Domu.

- konsultowania rocznych projektów planów rzeczowo - finansowych.

3. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

- udzielania i rozliczania świadczeń dla mieszkańców.

4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:

- udzielania świadczeń podopiecznym,

- wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca,

- organizowanie imprez kulturalno - oświatowych.

5. Parafią Św. Brata Alberta w zakresie:

- organizowania świąt i innych uroczystości religijnych,

- wyjazdów pielgrzymkowych,

- rekolekcji i spotkań o tematyce religijnej,

- organizowania pogrzebów.

6. Innymi organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi podejmującymi się realizacji zadań z zakresu pomocy na rzecz mieszkańców Domu.ROZDZIAŁ VI

ZAKRES I POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG§ 17

Dom świadczy usługi :

1. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając w miarę posiadanych środków finansowych

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie,

- utrzymanie czystości;

3. Opiekuńcze, polegające na:

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnacji,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

4. Wspomagające, polegające na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej i w warsztatach terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości,

- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi, umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

- pomoc w zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

- pokryciu w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

- sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.§ 18


W zakresie usług zaspokajających potrzeby bytowe:

1. Dom spełnia następujące warunki:

a) budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych,

b) w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

c) budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy,

2. W domu znajdują się następujące pomieszczenia:

a) pokoje mieszkalne jedno i wieloosobowe,

b) pokoje dziennego pobytu,

c) gabinet medycznej pomocy doraźnej,

d) pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

e) kuchenka pomocnicza,

f) kaplica,

g) pokój gościnny,

h) palarnia.

3. Wyżywienie i organizacja posiłków:

a) osobom dorosłym zapewnia się 3 posiłki dziennie,

b) zapewnia się otrzymanie posiłku dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnego ze wskazaniem lekarza,

c) dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, a ostatni posiłek jest wydawany o godzinie 18 - tej.

d) podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,

e) mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,

f) w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony przez personel Domu.

4. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich
zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego
rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

a) mieszkańcy mają prawo do otrzymania co najmniej dwóch zestawów odzieży całodziennej,

b) mieszkańcy mają prawo do otrzymania co najmniej jednego zestawu odzieży zewnętrznej,

c) mieszkańcy mają prawo do otrzymania czterech kompletów bielizny dziennej,

d) mieszkańcy mają prawo do otrzymania dwóch kompletów bielizny nocnej,

e) mieszkańcy mają prawo do otrzymania jednej pary obuwia oraz pantofli domowych.

5. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku
gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się
im w szczególności:

a) w miarę potrzeby: mydło toaletowe, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, a dla mężczyzn przybory do golenia,

b) ręczniki /dwie sztuki/, zmieniane w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) pościel zmieniana w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) pomieszczenia mieszkalne domu są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.

§ 19

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających:

1. Dom zapewnia:

a) świadczenie pracy socjalnej,

b) organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii,

c) możliwość korzystania przez mieszkańca z biblioteki oraz prasy codziennej,
a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów
pomocy społecznej,

d) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia udział w imprezach
kulturalnych i turystycznych,

e) możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych,

f) codzienny kontakt z Dyrektorem Domu w godzinach podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń,

g) sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca Domu.ROZDZIAŁ VII


FINANSOWANIE ŚWIADCZONYCH USŁUG§ 20

1. Dom jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych.

2. Dom może uzyskiwać dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
3. Dom ponosi wydatki:

a) związane z zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajaniem
ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych,

b) związane z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych w tym opłaty ryczałtowe
i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny - wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

ROZDZIAŁ VIIZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ§ 211. Kontrolę wewnętrzną wykonuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy pomocy:

a) Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

b) Głównego Księgowego,

c) Kierowników Działów,

d) osoby upoważnionej do wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Kontrolę wewnętrzną przeprowadza się w ramach bieżących czynności służbowych.
3. Celem kontroli wewnętrznej jest:

a) nadzór zgodności postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi,

b) ocena efektywności działania,

c) ujawnienia nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań,

d) reagowanie na nienależyte zabezpieczenie mienia oraz ładu w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi,

e) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzających nieprawidłowości,

f) ujawnienie marnotrawstwa i nadużyć.

5. Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości poza podjęciem niezwłocznie działań zabezpieczających wymagają powiadomienia Dyrektora Domu.ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
1. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu.


Regulamin Organizacyjny

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Barbara Popczyk , w dniu:  03‑11‑2008 09:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Spera , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2012 14:56:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive